آشنایی با اقسام شرکت‌های بازرگانی
آشنایی با اقسام شرکت‌های بازرگانی

آشنایی با اقسام شرکت‌های بازرگانی، هر حسابدار که در شرکت یا واحد بازرگانی فعالیت می‌کند مالکیت آن شرکت یا واحد بازرگانی می‌تواند حقیقی (شخص یا اشخاص) و یا حقوقی باشد. منظور از حقوقی این است که دو یا چند نفر با طی یک سری مراحل قانونی جهت همکاری و مشارکت خود، موجودیت جدیدی به نام شرکت ایجاد کرده و تحت آن فعالیت می‌کنند.

یک حسابدار کاربلد جهت حفظ حقوق طرف‌های شرکت، باید با انواع و حدود اختیارات و وظایف شرکت‌ها آشنایی داشته باشد و از مباحثی چون چگونگی افزایش سرمایه و انحلال شرکت‌ها آگاهی داشته باشد. در این جا مطابق با قانون تجارت انواع شرکت‌های بازرگانی را معرفی می‌کنیم:

شرکت سهامی

شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن شرکت به سهام تقسیم و مسئولیت هر یک از سهامداران محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است. حداقل تعداد شرکا در شرکت سهامی سه نفر است.

شرکت با مسئولیت محدود

این قسم از شرکت‌های بازرگانی شرکتی است که میان دو یا چند نفر جهت انجام امور بازرگانی تشکیل شده و هر کدام از شرکا بدون اینکه سرمایه به قطعات سهام قسمت شده باشد تنها تا میزان سرمایه خویش مسئول تعهدات و مقروضات شرکت است.

شرکت تضامنی

شرکت تضامنی را شرکتی گویند که برای انجام امور بازرگانی و تجارت بین دو یا تعدادی از افراد با مسئولیت تضامنی ایجاد می‌شود. در این شرکت‌ها اگر دارایی شرکت برای پرداخت مقروضات  کافی نباشد هر کدام از شرکا مسئولیت پرداخت مقروضات شرکت را بر عهده خواهند داشت.

شرکت مختلط غیر سهامی

این قسم از شرکت‌های بازرگانی شرکت‌هایی هستند که برای انجام امور تجاری و بازرگانی بین یک یا چند شریک تضامنی و یک یا چند شریک با مسئولیت محدود؛ بدون تقسیم سهام، ایجاد شده اند.

شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی شرکتی را گویند که بین چند شریک سهامی و یک یا چند شریک تضامنی جهت انجام امور تجاری تشکیل شده باشد.

شرکت نسبی

شرکت نسبی همانطور که از اسمش پیداست شرکتی است که بین دو یا چند نفر تشکیل می‌شود و مسئولیت هر کدام به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند.

شرکت تعاونی تولید و مصرف

شرکت تعاونی تولید، شرکتی را گویند که بین عده ای تشکیل می‌شود و هر یک از شرکا مشاغل شان را جهت تولید و فروش اجناس به کار می‌برند. شرکت تعاونی مصرف، شرکتی است هدف از تشکیل آن، فروش اجناس اعم از اینکه این اجناس را شرکا تولید کرده یا خریده باشند و تقسیم سود و زیان بین شرکا به نسبت خریدشان (خرید بیشتر سود و زیان بیشتر) است.