نرخ بهره

نرخ بهره ، در تعریف بهره می توان گفت نرخی که از وام گیرنده به منظور جلوگیری از کاهش ارزش پول پرداخت شده در امروز و پول دریافتی در آینده می باشد.

بیشتر بخوانید نرخ بهره