نحوه محاسبه مالیات بر درآمد و کالا
نحوه محاسبه مالیات بر درآمد و کالا

نحوه محاسبه مالیات بر درآمد وکالا، بر اساس قانون مالیات مستقیم، تمامی افرادی که در ایران زندگی می کنند باید مالیات بپردازند.

جامعه وکلا نیز جز این دسته از افراد می باشند. وکلای دادگستری موظف به نگهداری دفتر درآمد و هزینه می باشند و باید اظهارنامه مالیاتی خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نمایند.


ارسال اظهارنامه مالیاتی


وکلا بر اساس بند ب ماده 95 و 96 قانون مالیات مستقیم باید اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر به سازمان امور مالیاتی تسلیم نمایند. چنانچه این بند را رعایت نکنند جریمه ای بیست درصدی به آنها تعلق می گیرد. آن دسته از وکیلانی که در موعد مقرر اظهارنامه مالیاتی خود را به سازمان مربوطه ارائه می دهند از معاف مالیاتی سالانه بهره مند می شوند. در ضمن طبق ماده 193 قانون مالیات مستقیم در صورت رد شدن دفترچه، ده درصد مالیات، به آنها جریمه تعلق می گیرد.


وظایف وکلا در خصوص مالیات


تمامی وکیلان باید در وکالت نامه های خود میزان حق الزحمه وکاله را قید نمایند و پنج درصد آن را به صورت علی الحساب مالیاتی، به منظور الصاق تمبر و ابطال آن پرداخت کنند. نحوه تعیین درآمد وکلا مشمول مالیات عبارت است از:
درآمد سالانه = حق الوکاله ( 20 درصد × ابطالی تمبر) × حق المشاوره
درآمد مشمول مالیات = سالانه درآمد × 55 درصد ( وکلا مالیاتی ضریب)
مالیات مشول مانده= مالیات مشمول درآمد – ماده 101 مالیات مستقیم سالانه معالیاتی معافیت


نتیجه پابانی


توصیه می شود وکلا، اظهارنامه های مالیاتی خود را در موعد مقرر بوسیله سامانه الکترونیکی ثبت کنند و پرینت آن را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه دهد. در ضمن همراه با اظهارنامه تصویر دفترچه بیمه تمبر مالیات را ارسال نماید. لازم است بر اساس ماده 95 سازمان امور مالیاتی کشور دفتر موضوع بند ب را مهر کرده و آن را به سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند و در نهایت اقدام به پرداخت مالیات در زمان تسویه نمایند.