پیش پرداخت و پیش دریافت

 بر طبق اصل تطابق درآمد با هزینه، در پایان سال مالی باید هزینه های دوره با درآمدهای همان دوره مطابقت داشته باشند. به همین دلیل برای شناسایی دقیق درآمد و هزینه، برخی از حساب‌ها نیاز به اصلاح دارند. حساب‌های پیش پرداخت و پیش دریافت نیز جزء همین حساب‌ها هستند.

پیش پرداخت و پیش دریافت

این حساب‌ها باید به طور دقیق شناسایی، ثبت و اصلاح گردند، تا شناسایی سود به درستی انجام شده و گزارشات مالی صحیحی ارائه گردد. هدف این مقاله، آشنایی با انواع حساب‌های پیش پرداخت و پیش دریافت به همراه ثبت حسابداری می باشد.

پیش پرداخت و پیش دریافت

پیش پرداخت در حسابداری

برخی مواقع در موسسات و شرکت‌ها قبل از اینکه کالای خریداری شده تحویل گرفته شود، مبلغ آن کالا پرداخت می‌شود. این مبلغ پرداخت شده، پیش پرداخت در حسابداری نامیده می شود. سوالی که باید در مورد پیش پرداخت جواب دهیم این است که، ماهیت حساب پیش‌ پرداخت چیست؟ حساب پیش پرداخت حسابداری دارای ماهیت بدهکار می باشد. افزایش در این حساب در ستون بدهکار (سمت راست) و کاهش در حساب پیش پرداخت‌در ستون بستانکار (سمت چپ) این حساب ثبت می شود.

پیش دریافت در حسابداری

پیش دریافت چیست؟ در هنگام فروش کالا یا ارائه خدمات، چنانچه قبل از تحویل دادن کالا یا انجام دادن خدمات، مبلغ آن‌ها دریافت شود این مبلغ دریافت شده، پیش دریافت در حسابداری نام دارد.

ماهیت پیش دریافت در حسابداری

ماهیت حساب پیش دریافت در حسابداری، بستانکار می باشد. افزایش در حساب پیش‌ دریافت در ستون بستانکار (سمت چپ) این حساب و کاهش این حساب در ستون بدهکار (سمت راست) ثبت می شود. هر زمان بخواهید ثبتی در دفاتر حسابداری بزنید، حتما باید ماهیت حساب مرتبط با آن ثبت را بدانید.

تفاوت پیش دریافت با پیش پرداخت

تفاوت حساب‌های پیش پرداخت و دریافت در این است که پیش‌ پرداخت، پول ما در نزد شرکت های دیگر است. به عبارت دیگر پولی است که برای خرید کالا یا انجام هزینه در آینده، پرداخت شده است.

انواع پیش پرداخت در حسابداری:

پیش پرداخت خرید کالا

در موقع خرید کالا اگر مبلغ کالای خریداری شده به فروشنده پرداخت شود ولی کالا بعدا تحویل گرفته شود، این پول پرداخت شده بابت خرید کالا، پیش پرداخت خرید کالا نامیده می‌شود.

پیش پرداخت دارایی است یا بدهی

پیش پرداخت یک دارایی است. به عبارت دیگر پیش پرداخت، پول ما  که همان دارایی ماست نزد شرکت‌های دیگر می باشد. به همین دلیل این حساب به عنوان یکی از دارایی‌های جاری در سمت بدهکار ترازنامه ( صورت وضعیت مالی)  ثبت می‌شود.

پیش پرداخت دارایی ثابت

پیش پرداخت دارایی ثابت مبلغی است که برای خرید دارایی ثابت مانند زمین، ساختمان، ماشین آلات و غیره که در آینده تحویل گرفته خواهد شد، پرداخت می شود.

پیش پرداخت دارایی جاری

اگر در موقع خرید دارایی های جاری مانند مواد اولیه یا سهام، هزینه قبل از دریافت دارایی پرداخت شود، این مبلغ پرداخت شده پیش‌ پرداخت دارایی جاری می باشد.

پیش پرداخت در حسابداری دولتی

در حسابداری دولتی یکی از انواع دارایی ها که حساب دائمی بوده و به سال بعد منتقل می شود، حساب پیش پرداخت می باشد. پیش پرداخت‌در حسابداری دولتی مبلغی است که قبل از تحویل کالا یا خدمات به فروشنده پرداخت می گردد.

پیش پرداخت مالیات چیست

پیش پرداخت مالیات، مبلغی است که تحت عنوان مالیات و به دلیل اجرای قوانین مالیاتی پرداخت می کنیم، اما هنوز موعد رسیدگی و تعیین مالیات قطعی برای ما نرسیده است. مثال بارز آن، مبالغی است که در هنگام خرید کالا بابت ارزش افزوده پرداخت می کنیم‌. این مبلغ، پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است که بعدا با حساب پیش دریافت مالیات بر ارزش افزوده تهاتر شده و مورد رسیدگی قرار می گیرد.

انواع پیش دریافت در حسابداري:

پیش دریافت اعتبار اسنادی

یکی از روش های پرداخت مطمئن که خریداران و فروشندگان در زمان انجام معاملات خود استفاده می کنند، اعتبار اسنادی می باشد. در هنگام گشایش اعتبار اسنادی، از طرف بانک مبلغی دریافت می گردد که این مبلغ پیش دریافت اعتبار اسنادی می ‌باشد.

پیش دریافت بدهی است یا دارایی

وقتی کالا فروش می‌رود و یا در هنگام ارائه خدمات، مبلغی که قبل از تحویل کالا یا ارائه خدمات دریافت می شود، پیش دریافت نامیده می‌شود. پیش دریافت یک حساب دائمی می باشد و جزء بدهی‌ها است، که دارای ماهیت بستانکار است.

پیش دریافت پیمانکاری

هرگاه مبلغی به عنوان پیش دریافت در شرکت‌های پیمانکاری دریافت شود، این رویداد مالی چون مربوط به شرکت پیمانکاری می باشد، پیش‌ دریافت پیمانکاری نامیده می شود.

پیش دریافت خدمات

هرگاه بخواهیم خدماتی را به یک شرکت دیگر ارائه دهیم، اگر قبل از ارائه خدمات مبلغی را دریافت کنیم، این مبلغ دریافت شده پیش دریافت خدمات می باشد. مثلا اگر یک شرکت حسابداری داشته باشیم و با یک شرکت دیگر قرارداد ببندیم که در مدت یکسال کارهای حسابداری آن شرکت را انجام دهیم، مبلغی را در ابتدای قرارداد دریافت می‌کنیم در حالی که فعلا هیچ خدماتی ارائه نداده ایم. این مبلغ دریافت شده به عنوان پیش‌ دریافت خدمات محسوب می شود.